top of page

PROJECT  

RETRIEVER

 

Haitian Creole

Florida

1. Èske ou anrejistre pou vote?

Wi Non

Pa si? Deplase? Tcheke isit la.

Enskri sou entènèt kounye a.

Dat limit: 10/5/2020, * pwolonje a 10/6, 7PM

Si ou anrejistre sou papye, èske siyati ou chanje?

Si ou pa sèten, evite yon defi siyati nan lavni - mete ajou siyati ou kounye a anvan ou mande yon bilten vòt. Ranpli fòm sa a epi poste li bay sipèvizè eleksyon ou yo.

2. Reklame lapòs ou nan bilten vòt nan konte w la. Remak: Ou ka bezwen renouvle yon vòt alavans pa lapòs.

Mande bilten vòt ou an kounye a sou entènèt:

* Si ou mande yon bilten vòt apre 10/1 epi li rive apre 10/15, depoze li olye ke ou retounen li pa lapòs pou pèmèt ase tan pou pwosesis ak koreksyon, si sa nesesè * (Gade etap 5 pou depoze enstriksyon yo)

Bilten vòt yo pral poste nan dat 2 oktòb. Swiv bilten vòt ou isit la.

Si ou soumèt yon demann apre 25 septanm epi ou pa resevwa yon bilten vòt nan 7 jou ouvrab, kontakte sipèvizè ou nan eleksyon yo.

3. Resevwa bilten vòt ou pa lapòs. Ranpli li ak plim nwa.

4. Mete bilten vòt ou a nan anvlòp vi prive a. Siyen li nan menm fason ou

- Siyen kat idantite leta w oswa lisans chofè si ou anrejistre pou vote sou entènèt

oswa

- Siyen fòm enskripsyon elektè ou si ou anrejistre sou papye

** Enpòtan: fè li sanble menm bagay la - tou de lèt yo egzak ak style **

5. Pa pliye bilten vòt ou, eksepte jan yo enstwi li. Evite mak pèdi. Voye li tounen bay sipèvizè eleksyon ou anvan 9 oktòb 2020 (si apre 10/9, depoze li an pèsòn)

Oswa

Depoze bilten vòt ou a nan yon bwat gout oswa avèk yon grefye jouk 5pm nan 3 novanm 2020, nan sipèvizè ou nan eleksyon yo.

6. Swiv bilten vòt ou an sou entènèt pou asire ke yo aksepte li.

* Atann siyati yo dwe defye agresif. *

7. Si siyati bilten vòt ou an defye, voye bagay sa yo bay sipèvizè eleksyon ou pi vit ke posib:

(1) afidavi geri sa a, epi

(2) yon kopi yon ID resan:

(a) aktyèl idantite valab ak foto gouvènman an bay oswa

(b) yon bòdwo sèvis piblik, deklarasyon labank, dokiman gouvènman an, oswa yon chèk salè avèk non ou ak rezidans ou nan Florid.

 

 

Louisiana

1. Èske ou anrejistre pou vote?

Wi Non

Pa si? Elektè inaktif? Deplase? Tcheke isit la.

Dat limit pou enskri: 13 oktòb

2. Reklame bilten ou an:

Mande bilten vòt ou an kounye a sou entènèt

Swiv demann bilten ou an

Aprè 1 oktòb 2020, si ou soumèt yon fòm epi ou pa resevwa yon bilten vòt nan 7 jou ouvrab, kontakte rejistrè pawas ou a.

* Si ou resevwa bilten vòt ou a apre 15 oktòb 2020, depoze li an pèsòn olye ou poste li pou evite ensèten USPS (gade enstriksyon ki anba a) *

Altènativman, ou ka vote bonè nan moun oswa nan biwo vòt ou nan jou eleksyon an.

3. Resevwa bilten vòt ou pa lapòs. Ranpli li ak plim nwa.

4. pa pliye li, eksepte jan yo enstwi li. Siyen deyò anvlòp la.

5. poste li tounen nan rejistrè pawas ou a pa 15 oktòb, 2020. (Apre 15 oktòb, 2020, depoze nan moun - gade anba a)

Oswa depoze li anvan 3pm, 2 novanm 2020, nan rejistrè pawas ou an.

6. Swiv bilten vòt ou an sou entènèt pou asire ke ou resevwa li.

 

 

Massachusetts

1. Èske ou anrejistre pou vote?

Wi Non

Pa si? Deplase? Mete ajou adrès ou isit la. Tcheke isit la.

Enskri kounye a sou entènèt.

Dat limit pou enskri: 24 Oktòb

2. Reklame bilten ou an:

Tout votè Massachusetts ki anrejistre yo ta dwe otomatikman resevwa yon fòm bilten vòt pa lapòs.

Si ou pa resevwa yon aplikasyon, kontakte biwo eleksyon konte ou an.

* Si bilten ou rive apre 10/15, depoze li an pèsòn olye ke ou poste li tounen pou evite ensèten USPS (Gade enstriksyon ki anba a) *

Altènativman, ou ka vote bonè oswa nan biwo vòt yo nan jou eleksyon an.

3. Resevwa bilten vòt ou pa lapòs. Ranpli li ak plim nwa.

4. pa pliye li. Siyen ak dat deyò anvlòp la.

5. poste li tounen nan biwo eleksyon konte ou pa 15 oktòb 2020. (Apre 15 oktòb 2020, depoze an pèsòn - gade anba a)

Oswa depoze li nan jou eleksyon nan biwo eleksyon konte ou an.

6. Swiv bilten vòt ou an sou entènèt pou asire ke ou resevwa li.

 

 

New York

1. Èske ou anrejistre pou vote?

Wi Non

Enskri kounye a isit la.

Dat limit 10/9

2. Reklame bilten ou an:

Mande bilten vòt ou an kounye a

Si ou mande bilten vòt ou a apre 1ye oktòb 2020, epi ou resevwa bilten vòt ou a apre 15 oktòb 2020, depoze li an pèsòn olye ou poste li pou evite ensèten USPS (gade enstriksyon ki anba a).

Demann aprè 1 oktòb 2020 pa ka kite bon jan tan transpò USPS pou retounen pa lapòs.

* Si ou soumèt yon demann apre 9/18 epi ou pa resevwa yon bilten vòt nan 7 jou ouvrab, kontakte konsèy eleksyon konte ou an.

Altènativman, ou ka vote nan biwo vòt ou oswa ou ka vote bonè nan moun.

3. RESEVWA BALOTE OU NAN LAP MAS LA. Ranpli li ak plim nwa. EVITE MAK PÈDI. Mete li nan anvlòp la sekirite. SIYEN AK DATE ANVLOP SEKIRITE A KI KOTE INDIKASYON.

4. Mete anvlòp la sekirite ak bilten ou nan anvlòp la retounen. PA PLEYE LI, EKSEPSYON K DIRM DIRIJE.

5. Voye l tounen bay konsèy eleksyon konte w la anvan 15 oktòb 2020. (Apre 15 oktòb 2020, depoze an pèsòn - gade anba a).

Oswa depoze li nan 3 novanm 2020, nan tablo eleksyon konte ou an.

Oswa depoze li nan yon sit vòt bonè oswa dropbox ant 10/24 ak 11/1

Oswa depoze li nan yon biwo vòt anvan 9pm sou Novanm 3, 2020.

bottom of page